Konkurski - javne nabavke - tenderi

Javni pozivi - Oglasi - Tenderi


OPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVI
12300 PETROVAC MA MLAVI
Srpskih vladara 165
OGLAŠAVA JAVNI POZIV
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA


- ZA NABAVKU OGREVNOG DRVETA ZA POTREBE MESNIH KANCELARIJA-

(Javna nabavka br. 404- 42 / 2011- 02 od 13.09.2011. godine)


 1. Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi u postupku javne nabavke oglašava i poziva sve ponuđače da podnesu svoje ponude pod uslovima iz ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.

 2. Predmet oglašavanja je sledeće:

          -  Nabavka ogrevnog drveta (bukva) za potrebe Mesnih kancelarija Opštinske uprave opštine Petrovac u količini od 106 m3.
 .

 3. Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna lica koja podnesu dokaze o ispunjenju uslova iz člana 45. i 46. Zakona o javnim nabavkama a procenjena vrednost javne nabavke je 420.000,00 dinara sa pdv-om.

 4. U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primeniće se kriterijum ekonomski najpovoljnije ponude gde se odabir najpovoljnijeg ponuđača vrši po kriterijumu najpovoljnije ponuđene cene.

 5. Rok za dostavljanje ponuda je 5 (radnih)  dana od objavljivanja putem elektronskih medija - sajtu Skupštine opštine Petrovac na Mlavi koji će biti objavljen 13.09.2011.  godine. Blagovremenim će se smatrati sve ponude koje stignu na navedenu adresu najkasnije 20.09.2011. godine do 11,00 časova.
 Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, otkucana i overena potpisom i pečatom ovlašćenog lica ponuđača.

 6. Konkursnu dokumentaciju (javni poziv) za nabavku ogrevnog drveta (bukva) za potrebe Mesnih kancelarija Opštinske uprave opštine Petrovac u količini od 106 m3 iz tačke 2. ovog poziva zainteresovani mogu podići i u pisarnici opštinske uprave, broj 6.

 7. Ponuda, sa svim potrebnim prilozima se dostavlja u naznačenom roku u zatvorenoj koverti, poštom ili lično, na sledeću adresu:
 Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi.
 12300 Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 165.
 Sa naznakom: Za javni poziv - ne otvarati, sa naznačenim nazivom: nabavka ogrevnog drveta i brojem javnog poziva.

 8. OTVARANJE PONUDA ĆE SE OBAVITI JAVNO, U UTORAK, DANA 20.09.2011. GODINE U 12,00 ČASOVA U PROSTORIJAMA NARUČIOCA - MALA SALA.
  Odluka o dodeli Ugovora o javnoj nabavci će biti doneta u zakonskom roku.

 9. Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na adresi naručioca iz tačke 7. ovog javnog poziva kao i na telefon broj 012/332-722, lokal broj 239.
KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE
MALE VREDNOSTI OPŠTINSKE
UPRAVE OPŠTINE PETROVAC


REPUBLIKA SRBIJA

OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI

Opštinska uprava

404-38/11-02

Datum: 19.08.2011. godine

PETROVAC NA MLAVINa osnovu člana 81. Zakona o javnim nabavkama načelnik opštinske uprave donosi:O D L U K U

o izboru najpovoljnije ponudeBIRA SE kao najpovoljnija ponuda ponuđača DOO "Evropa komerc" Petrovac, po ponudi 404-33/11-02 od 08.08.2011. godine koja je zavedena kod naručioca pod brojem 404-33/11-02-1 od 08.08.2011. godine.

O b r a z l o ž e nj eOdlukom br. 404-33/11-02 od 29.07.2011. godine pokrenut je otvoreni postupak javne nabavke male vrednosti - Građevinski materijal, radi dovršetka gradnje stambenih objekata i adaptaciju stambenog prostora porodica interno raseljenih lica.Procenjena vrednost javne nabavke je 2.200.000,00 dinara sa PDV-om.

Odluka (PDF)
 


   OPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVI

12300 PETROVAC MA MLAVI

Srpskih vladara 165

OGLAŠAVA JAVNI POZIV

ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA

 

GRAĐEVINSKI MATERIJAL RADI DOVRŠETKA GRADNJE STAMBENIH OBJEKATA I ADAPTACIJU STAMBENOG PROSTORA PORODICA INTERNO RASELJENIH LICA

(Javna nabavka br. 404-33/11-02)

 

 

  1. Opštinska uprava opštine Petrovac na Mlavi u postupku javne nabavke male  

     vrednosti oglašava i poziva sve ponuđače da podnesu svoje ponude pod uslovima iz    

     ovog javnog poziva i konkursne dokumentacije.

 

            2. Predmet oglašavanja se sastoji u sledećem:

                 -  isporuka građevinskog materijala za dovršetak gradnje i adaptaciju stambenih objekata   

                 po Odluci Komisije za izbor korisnika opštine Petrovac na Mlavi broj  404-33/11-02

                 od 26. jula 2011. godine a na osnovu specifikacije izabranih korisnika pomoći!

                 Ukupna vrednost javne nabavke male vrednosti je 2.200.000,oo RSD i sastoji se od

                 sledećih artikala:

  •  Šljunak za betoniranje i separiran pesak
  • Cement i beomal
  • Gvožđe za armirano betonske stubove
  • Giter blokovi i cigla za zidanje i doziđivanje
  • Čamova građa za drvenu krovnu konstrukciju
  • Falc crep za pokrivanje krova
  • Žljebnjaci sljemena
  • Spoljna, unutrašnja vrata i prozori od PVC materijala po standardnim dimenzijama

 

            3. Pravo učešća imaju sva domaća i strana pravna lica koja podnesu dokaze o ispunjenju

               uslova iz člana 45. i 46. Zakona o javnim nabavkama.

 

            4. U postupku izbora najpovoljnijeg ponuđača primeniće se kriterijum ekonomski

               najpovoljnije ponude, gde se odabir najpovoljnijeg ponuđača vrši po kriterijumu

               najpovoljnije ponuđene cene i mogućnosti odabira i preuzimanja materijala od strane

               krajnjih korisnika.

 

            5. Rok za dostavljanje ponuda je 8 dana od objavljivanja putem elektronskih medija - na sajtu  

               Skupštine opštine Petrovac na Mlavi, koji će biti objavljen 29. Jula 2011.   

               Blagovremeno će se smatrati sve ponude koje stignu na navedenu adresu najkasnije do 8.

              Avgusta 2011. godine do 15,00 časova.

               Ponuda mora biti jasna i nedvosmislena, otkucana i overena potpisom i pečatom  

               ovlašćenog lica ponuđača.

 

            6. Ponuda, sa svim potrebnim prilozima se dostavlja u naznačenom roku u zatvorenoj  

               koverti, poštom ili lično, na sledeću adresu:

                                                   Opštinska uprava Petrovac na Mlavi

                                          12300 Petrovac na Mlavi, Srpskih vladara 165.

               Sa naznakom: za javni poziv – neotvarati i naznačenim nazivom: isporuka građevinskog

               materijala i brojem javnog poziva.

 

            8. OTVARANJE PONUDA ĆE SE OBAVITI JAVNO 9. avgusta 2011. GODINE U 10,00   

               ČASOVA U PROSTORIJAMA NARUČIOCA - MALA SALA.

               Odluka o dodeli Ugovora o javnoj nabavci će biti doneta u zakonskom roku.

 

            9. Sve dodatne informacije zainteresovani ponuđači mogu dobiti na adresu naručioca  i na  

                telefon broj 012/332-722.

 

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE

    MALE VREDNOSTI OPŠTINSKE

UPRAVE PETROVAC NA MLAVI


            Na osnovu čl. 6. 69.70. i 72. Zakona o javnim nabavkama("Službeni glasnik RS",br. 116/08), Odluke Skupštine opštine Petrovac na Mlavi o zaduživanju opštine Petrovac na Mlavi radi obezbeđivanja finansijskog učešća opštine u realizaciji kapitalnih investicija infrastrukture broj 020-120/2011-02 od 06.06.2011. godine i Odluke o pokretanju otvorenog postupka javne nabavke broj 404-26/2011-02 od 17.06.2011. godine.

OPŠTINA PETROVAC NA MLAVI

12 300 Petrovac na Mlavi, S. Vladara 165

upućuje

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda u otvorenom postupku

za javnu nabavku usluga

(broj 404-26/2011-02)

nabavka finansijskih bankarskih usluga

            Predmet javne nabavke: nabavka finansijskih bankarskih usluga - kreditno zaduženje za obezbeđivanje finansijskog učešća opštine Petrovac na Mlavi u realizaciji kapitalnih investicija infrastrukture u iznosu od 120.000.000,00 dinara.

            Pravo učešća imaju sva zainteresovana lica, koja ispunjavaju obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke, u skladu sa članom 44. Zakona o javnim nabavkama. Ispunjenost uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama dokazuje se dokumentima iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, koji mogu biti u neoverenim fotokopijama, a u svemu u skladu sa konkursnom dokumentacijom.

            Izabrani ponuđač će u roku koji odredi naručilac, a ne duže od tri dana od dana prijema pisanog poziva naručioca, dostaviti original ili overenu kopiju dokaza o ispunjenosti uslova iz člana 44. Zakona o javnim nabavkama.

            Ponuda sa varijantama nije dozvoljena.

            Kriterijum za ocenjivanje  ponuda je najniža ponuđena cenaiskazana efektivnom kamatnom stopom.

            Uvid u konkursu dokumentaciju i rok za preuzimanje konskursne dokumentacije je 30 dana od dana objavljivanja javnih poziva u "Službenom glasniku RS". Zainteresovani ponuđači konkursnu dokumentaciju mogu preuzeti u prostorijama opštinske uprave –kancelarija br.1 ili 25. svakim radnim danom od 09,00 do 13,00 časova, ili poštom u roku od dva dana nakon prijema pisanog zahteva za dostavljanjem konkursne dokumentacije.

Preduslov za preuzimanje konkursne dokumentacije je uplata zainterovanih ponuđača iznosa d 2.000,00 dinara na tekući račun broj 840-745151843-03, sa pozivom na broj 58 – 078, svrha: "Otkup konkursne dokumentacije br. 404-26/2011-02 ".

            Uplaćeni iznosi se ne vraćaju.

            Posle navedenog roka konkursna dokumentacija se ne može preuzeti.

            Ponude se mogu dostavljati lično ili putem pošte na adresu, Opština Petrovac na Mlavi, 12 300 Petrovac na Mlavi, S. Vladara 165, kancelarija br.6-pisarnica, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 časova i moraju se nalaziti u zatvorenoj koverti sa naznakom: "Ponuda za javnu nabavku broj 404-26/2011-02 - nabavka finansijskih bankarskih usluga".

            Ponuđač je dužan da na poleđini koverta naznači naziv, adresu, telefon i osobu za kontakt.

            Krajnji rok za dostavljanje ponuda je 30 dan od dana objavljivanja javnog poziva u "Službenom glasniku RS" do 12,00 časova.

            Ponude koje stignu posle navedenog roka smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati, i po okončanju postupka otvaranja biće vraćene ponuđaču uz povratnicu sa naznakom da je ista neblagovremena.

           Javno otvranje ponuda će se obaviti poslednjeg dana predviđenog za prijem konkursne dokumentacije u 12,30 časova u Maloj sali opštinske uprave opštine Petrovac na Mlavi, uz prisustvo ovlašćenih predstavnika ponuđača. Predstavnici ponuđača su dužni da dostave ovlašćenje za zastupanje. Ovlašćenje mora biti zavedeno kod ponuđača, overeno pečatom i potpisano od strane odgovornog lica ponuđača.

            Okvirni rok u kome će naručilac doneti odluku o izboru najpovoljnije ponude je 15 dana od dana otvaranja ponuda.

            Zainteresovano lice može, u pisanom obliku, tražiti dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

            Osobe za kontakt su:

Bojan Modrlanović tel. 064/8679-801

Goran stefanović tel. 064/8679-828 i

Goran Milošević tel. 064/8679-833

u periodu od 11,00 do 13,00 časova.

---

Oglas je objavljen na portalu Uprave za javne nabavke
 

http://portal.ujn.gov.rs/TenderPrikaz.aspx?tp=YMCvVxg/WdE=&tid=j8vBfBjrDWk=&tpl=+symk5K7zoE=&svt=tn6ptPno3Y8=


O  D  L  U  K  E

odluka o izboru napovoljnije ponude 404-16-11-02 od 29.04.2011. godine

 


OPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAVI

12300 PETROVACNA MLAVI Srpskih vladara 165

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA

- POTREBE KAFE KUHINJE I ODRŽAVANJE HIGIJENE-

 

(Јавна набавка бр. 404-9/11-02)


 


OPŠTINSKA UPRAVA PETROVAC NA MLAI 12300 PETROVAC NA MLAVI Srpskih vladara 165 OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA

- KORIŠĆENJE UGOSTITELJSKIH USLUGA-

(Јавна набавка бр. 404-10/11-02)

 


 


OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE PETROVAC NA MLAVI

12300 PETROVAC NA MLAVI Srpskih vladara 165

OGLAŠAVA JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA

- NABAVKU KANCELARIJSKOG MATERIJALA-

(Јавна набавка бр. 404-11/11-02)
 

 

Dodatne informacije